[EN] [RU]

[Mətbuat] [bizə yazmaq]

[Baş səhifə]
GPS Monitorinq
Qısa tәsviri

Üstünüklәr

Sistem özellikleri

Avadanlıq

Məlumat

Sual var?

Bizim müştərilər

Qiyməti hesablamaq

 
 
 
Menyu
Şirkət haqqında

Xəbərlər

Karyera

Əlaqə

Forum
 

      

 


«Matrix» şirkәti vә «Yollar» brendi 2007-ci ildә yaradılmışdır. Mövcud olduğu müddәtdә şirkәt özünü Azәrbaycan bazarında avtomobil nәqliyyatının peyk monitorinqi üçün qabaqcıl innovativ hәllәrin tәmin edilmәsi sahәsindә etibarlı vә peşәkar partnyor kimi tanıtmışdır.

Biz nәqliyyat vasitәlәrinin, mobil personalın yerlәri haqqında real vaxt rejimindә dәqiq mәlumat almağa, yanacaq sәrfinә, temperatur rejiminә, avtomobillәrin vә xüsusi texnikanın әlavә mexanizmlәrinin işinә nәzarәt etmәyә imkan verәn texnologiya tәqdim edirik.

Yollar monitorinq sistemi nәqliyyat vasitәlәrinin istifadәsini optimallaşdırmağa, avtomobillәrin istismar xәrclәrini azaltmağa, avtoparkın idarә edilmәsini avtomatlaşdırmağa, işçi heyәtin mәsuliyyәtini artırmağa vә yükün vәziyyәtinә nәzarәt etmәyә imkan verir.

Yollar sistemi artıq beş mindәn artıq nәqliyyat vasitәsini әhatә edir vә bu rәqәm sürәtlә artmaqdadır. Partnyorlarımız vә müştәrilәrimiz böyük vә kiçik şirkәtlәr, elәcә dә ayrı-ayrı şәxslәrdir. GSM operatorları ilә әmәkdaşlıq әlaqәlәrinә malik olan müştәrilәrimiz optimal GPRS tarif planı seçmәk haqqında fikirlәşmir, kiçik ödәniş qarşılığında onlara keyfiyyәtli xidmәt tәqdim etmәklә, bu işi biz öz üzәrimizә götürürük.
Biz GPS/GLONASS hәllәri sahәsindә dünya liderlәrinin avadanlıqlarından istifadә edirik.Qoşulan ötürücü vә aksessuar dәsti әn tәlәbkar müştәrilәrin tәlәblәrinә dә cavab verir

Matrix şirkәti bütün müvafiq icazә vә lisenziyaları әldә etmişdir.
 
©2007-2024, MATRIX LLC.
All rights reserved. Privacy Policy